ALGEMENE VOORWAARDEN VRIEND EN VUUR

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Vriend en Vuur: stichting Vriend en Vuur (KvK-nummer: 93233728), kantoorhoudende te (3311 CK) Dordrecht aan het adres Maartensgat 31;
  2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of een of meer anderen als deelnemer voor een door Vriend en Vuur aangeboden dienst aanmeldt;
  3. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Vriend en Vuur en opdrachtgever;
  4. programma: iedere door Vriend en Vuur aangeboden dienst, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, trainingen, workshops en coachingsessies, al dan niet gecombineerd met reis en/of verblijf;
  5. aanvangsdatum: de datum waarop het programma aanvangt zoals bepaald door Vriend en Vuur;
  6. deelnemer: degene die aan een programma deelneemt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vriend en Vuur en op alle overeenkomsten tussen Vriend en Vuur en opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Vriend en Vuur heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Telkens zal tussen Vriend en Vuur en opdrachtgever de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vriend en Vuur en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 5. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en de inhoud van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

 Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is en tevens enig deelnemer, komt de overeenkomst tot stand door verzending door opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- en aanmeldingsformulier op de website van Vriend en Vuur.
 2. Indien opdrachtgever een rechtspersoon is en/of, al dan niet naast zichzelf, meerdere andere deelnemers tegelijk wil inschrijven voor een programma, komt de overeenkomst tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de door Vriend en Vuur uitgebrachte offerte.
 3. Een door Vriend en Vuur uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij op de offerte anders is vermeld. Aanvaarding van de offerte nadat de geldigheidsduur is verstreken, heeft geen bindende werking.
 4. Mondelinge toezeggingen verbindt Vriend en Vuur slechts nadat Vriend en Vuur de mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

 Artikel 3. Annulering door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan een programma te annuleren met inachtneming van de volgende voorwaarden.
 2. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering schriftelijk aan Vriend en Vuur door te geven.
 3. Bij annulering:
  1. één maand of eerder voor aanvangsdatum, bedragen de door opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten 50% van de overeengekomen prijs voor het programma;
  2. vanaf één maand tot twee weken voor aanvangsdatum, bedragen de door opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten 75% van de overeengekomen prijs voor het programma;
  3. twee weken of later voor aanvangsdatum, bedragen de door opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten 100% van de overeengekomen prijs voor het programma.
 4. Indien een programma meerdere dagen beslaat en opdrachtgever het programma, al dan niet gedeeltelijk, annuleert na aanvangsdatum, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 5. Indien Vriend en Vuur voorafgaand aan de annulering van het programma door opdrachtgever kosten heeft gemaakt ten behoeve van opdrachtgever of de door opdrachtgever opgegeven deelnemers, belopen de door opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten ten minste het bedrag gelijk aan de door Vriend en Vuur gemaakte kosten, ongeacht de maxima als vermeld in het derde lid van dit artikel. Onder de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen kosten voor vervoer en verblijf, zoals vlieg-, trein- en boottickets en kosten voor hotelovernachtingen.

Artikel 4. Annulering door Vriend en Vuur

 1. Vriend en Vuur heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een programma te annuleren dan wel een deelnemer te weigeren, in welk geval opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Vriend en Vuur betaalde bedrag binnen veertien dagen na annulering door Vriend en Vuur, behoudens ingeval er sprake is van overmacht. In het laatste geval heeft opdrachtgever geen recht op terugbetaling.
 2. Vriend en Vuur heeft het recht om de locatie van het programma te wijzigen wanneer zich minder of meer deelnemers hebben ingeschreven dan wel hebben laten inschrijven dan verwacht, dan wel wanneer de natuuromstandigheden daartoe aanleiding geven.
 3. Indien zich minder deelnemers hebben aangemeld dan wel hebben laten aanmelden dan het door Vriend en Vuur bepaalde minimum aantal deelnemers voor het betreffende programma, zal Vriend en Vuur in overleg met de deelnemers besluiten over de doorgang, annulering of verzetting van de dienst.

Artikel 5. Wijzigingen

 1. Hoewel Vriend en Vuur een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen diensten in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is Vriend en Vuur tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht en is zij gerechtigd om aan instemming nadere voorwaarden, waaronder aanpassing van de overeengekomen prijs, te stellen.
 2. Een dergelijke instemming kan door Vriend en Vuur slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

Artikel 6. Communicatie en instructies

 1. Opdrachtgever zal Vriend en Vuur steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Vriend en Vuur noodzakelijk of nuttig acht, zulks ter vrije bepaling van Vriend en Vuur, teneinde het gekozen programma te kunnen verrichten.
 2. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever aan Vriend en Vuur apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties en eisen die Vriend en Vuur aan de opdrachtgever en/of de deelnemers heeft meegedeeld.
 3. Opdrachtgever verplicht zich om de door Vriend en Vuur in het kader van het gekozen programma gegeven instructies, waaronder begrepen kan zijn het uitschakelen of inleveren van smartphones, direct op te volgen.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Ieder der partijen zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij dan wel van een deelnemer ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij of mededeelnemer waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij of een mededeelnemer schade kan berokkenen, geheim houden.
 2. Indien opdrachtgever een of meerdere andere deelnemer(s) heeft ingeschreven voor een dienst, staat opdrachtgever jegens Vriend en Vuur in voor de nakoming van de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in het eerste lid van dit artikel door de door hem ingeschreven deelnemer(s).
 3. Ingeval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de geheimhoudingplichten zoals opgenomen in dit artikel onverminderd van kracht.

Artikel 8. Prijs

 1. De door Vriend en Vuur gepresenteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd, tenzij opdrachtgever een particulier (wat wil zeggen: geen ondernemer of publiekrechtelijk lichaam) is. In het laatste geval zijn de door Vriend en Vuur gepresenteerde prijzen inclusief btw.
 2. Indien opdrachtgever niet btw-plichtig is, heeft Vriend en Vuur niettemin het recht btw in rekening te brengen.

Artikel 9. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Vriend en Vuur anders is aangegeven, dient betaling van de door Vriend en Vuur verrichte diensten binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. In afwijking op het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, dient de betaling voor diensten met een ‘open online inschrijving’ uiterlijk zeven dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
 3. De termijnen als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel zijn fatale termijn.
 4. De opdrachtgever die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, doet afstand van het recht om een schuld aan Vriend en Vuur te verrekenen met een vordering op Vriend en Vuur en doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 5. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste en/of tweede lid van dit artikel bedoelde termijnen tot betaling is overgegaan, is opdrachtgever, naast de wettelijke rente (ingeval opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) dan wel de wettelijke handelsrente (ingeval opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag, exclusief wettelijke (handels)rente. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit voorgaande berekening volgt.
 6. Als Vriend en Vuur in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10. Auteursrecht en industriële eigendom

 1. Tenzij anders aangegeven, behoudt Vriend en Vuur de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes, programma’s en overige werken en materialen, een en ander in de breedste zin van het woord (hierna: ‘werken’).
 2. Het is opdrachtgever, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vriend en Vuur, niet toegestaan om de werken geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat veel van de programma’s (grotendeels) buiten in de natuur worden uitgevoerd en dat een onderdeel van het programma kan zijn dat, al dan niet gezamenlijk, vuur wordt gestookt. Opdrachtgever onderkent de risico’s die dat met zich brengt en verklaart dat die risico’s voor zijn eigen rekening komen.
 2. De verplichting tot schadevergoeding van Vriend en Vuur op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Vriend en Vuur uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
 3. Als Vriend en Vuur om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van het eerste lid van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale overeengekomen prijs exclusief btw. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% exclusief btw van de overeengekomen prijs van dat onderdeel of die deellevering.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. gevolgschade, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt verstaan kosten voor reis en verblijf;
  2. schade veroorzaakt door hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Vriend en Vuur;
  3. schade welke wordt veroorzaakt door mededeelnemers.
 5. De bepalingen uit dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de situatie dat opdrachtgever de overeenkomst, al dan niet, gedeeltelijk ontbindt of vernietigt en op grond daarvan (terug)betaling vordert van enig bedrag, anders dan ter titel van schadevergoeding.
 6. Indien opdrachtgever een of meerdere deelnemer(s), anders dan zichzelf, heeft ingeschreven voor een programma, vrijwaart opdrachtgever Vriend en Vuur tegen alle vorderingen en andere aanspraken van de door hem ingeschreven deelnemers.

Artikel 12. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Vriend en Vuur in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Vriend en Vuur kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Vriend en Vuur onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vriend en Vuur kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede, maar niet uitsluitend, gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand, waterschade, overstroming en overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Vriend en Vuur niet aan haar verplichtingen kan voldoen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Vriend en Vuur is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Vriend en Vuur als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 3. Ingeval Vriend en Vuur om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van de tweede volzin van het derde lid, geldt het bepaalde in artikel 11 onverkort.

Artikel 13. Bedenktijd

Opdrachtgever heeft na inschrijving van een open online inschrijving recht op de wettelijke bedenktijd voor zover de aard van de dienst daaraan niet in de weg staat. Dat laatste is onder meer het geval als aan de dienst reis en/of verblijf verbonden is.

 Artikel 14. Uitvoering, rapportage en garantie

 1. Vriend en Vuur staat ervoor in dat de diensten op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden verricht.
 2. Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben de medewerkers van Vriend en Vuur regelmatig intern overleg over vakinhoudelijke thema’s middels intervisie. Daarnaast geven de medewerkers van Vriend en Vuur elkaar interactie-feedback en wisselen zij didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
 3. De programma’s van Vriend en Vuur worden geëvalueerd. Indien afgesproken worden deze evaluaties gedeeld met opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van de interne kwaliteitscontrole van Vriend en Vuur.

Artikel 15. Verantwoordelijkheid opdrachtgever voor deelnemers

Voor zover niet reeds uitdrukkelijk bepaald geldt dat, indien opdrachtgever een of meerdere deelnemer(s), anders dan zichzelf, heeft ingeschreven voor een programma, opdrachtgever ervoor instaat dat de verbintenissen die uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden op opdrachtgever rusten, voor zover van toepassing ook door de door opdrachtgever ingeschreven deelnemer(s) zullen worden nagekomen.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats waar Vriend en Vuur kantoor houdt.

Vriend en Vuur onderschrijft  ook met deze algemene voorwaarden de ethische gedragscode van het NOBCO. Deze code heeft betrekking op de kwaliteitshandhaving en -bewaking van de programma’s van Vriend en Vuur, de deskundigheid van de coaches en trainers en de wijze waarop Vriend en Vuur met klanten communiceert. De tekst van de ethische gedragscode is te vinden op de website van het NOBCO. De programma’s, workshops etc. van Vriend en Vuur worden gehandhaafd in de geest van deze gedragscode.

 

Versie: maart 2020 – opgesteld door Wille donker advocaten, Alphen aan den Rijn